Güneş Tıp Kitabevleri in Ankara

Open map
Local time:
19:42:21
Closed

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
SundayClosed
3, M. Rauf İnan Sokak, 06430, Çankaya, Ankara, TR Turcja
Contacts phone: +90 505 734 13 13
Website: www.guneskitabevi.com
Latitude: 39.9282216, Longitude: 32.8586698
Larger map & directions

Comments 5

 • Burak TOKMAK

  Burak TOKMAK

  ::

  Buradan ilk defa kitap alışımda, internet üzerinden aldığım için biraz tedirgindim, ama gerek mail sistemleri, gerek kargoya veriş şekilleri, gerekse kitaplara verdikleri değer ve paketlemeye gerçekten hayran kaldım, güzel düşünülmüş küçük çikolata hediyesi için ayrıca teşekkür ederiz.

 • CELAL BOZDAĞ

  CELAL BOZDAĞ

  ::

  Aradığınız tüm kitaplar burda

 • Gokhan Koca

  Gokhan Koca

  ::

  Tıp kitabı almak için ideal bir yer.

 • Yusuf YILMAZ

  Yusuf YILMAZ

  ::

  Yaşadığım sorunu hemen çözdüler çok teşekkür ederim, gayet ilgili bir yer

 • İhsan Ağın

  İhsan Ağın

  ::

  Her branşta kendini yenileyen ve güncel eserlerin yanında, Türkiyenin tıp yayıncılığı alanında ilklerine imza atan. Kitaplarının içerik ve teknik anlamda kalitesine dikkat eden. Pazarlama ve satışta hızlı özverili olan Güneş Kitabevine Tıp alanına verdiği katkı için teşekkür ederim.

Nearest Book store:

Ankara Nobel Bookstores

Sağlık Mahallesi, A.Adnan Saygun Caddesi 4/1
book_storeRead more

KRC Capital Medical Bookstore

Sağlık Mahallesi, A.Adnan Saygun Caddesi 4/1
book_storeRead more

Yazıt Yayın Dağıtım

Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sokak
book_storeRead more

Hakan Kitap Evi

Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sokak
book_storeRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4