Doctor in Turkey

Open map
Local time:
19:48:09
Professor Dr. Acer Tüzüner

Professor Dr. Acer Tüzüner

İbni Sina Hastanesi Akademik Yerleşke K blok 4. Kat Genel Cerrahi Anabilim, Dalı, Hacettepe, Talatpaşa Blv No:82, 06230 Altındağ/Ankara, Altındağ
doctorRead more

Dr. Baise Tıkır

Anafartalar Mahallesi, A.Adnan Saygun Caddesi No:12
doctorRead more
başkent medikal havalı yatak imalat satış kiralama

başkent medikal havalı yatak imalat satış kiralama

Talatpaşa Bulvarı5/5
hospitalRead more
EMED MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ ORTOPEDİ VE HASTA KARYOLALARI TEKERLEKLİSANDALYELER

EMED MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ ORTOPEDİ VE HASTA KARYOLALARI TEKERLEKLİSANDALYELER

Anafartalar Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı No:57
hospitalRead more

Diş Hekimi Hülya Köseoğlu

Sağlık Mahallesi, Aksu Sokak
doctorRead more
Argi Group Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Argi Group Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sokak No:7
hospitalRead more

Adli Tıp Şube Müdürlüğü

Anafartalar Mahallesi, Altınsoy Caddesi, Altındağ
doctorRead more

Avukat Ali Eroğlu

Çankaya, Toros Sk., Sıhhıye 15/18
doctorRead more

Jinekolog Operatör Dr. Utku Özcan

Cumhuriyet Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi
doctorRead more

Treadent

Korkutreis Mahallesi, Necatibey Caddesi No:16, Çankaya
doctorRead more
Dis Hekimi Halime Demir (Dentist)

Dis Hekimi Halime Demir (Dentist)

Korkutreis Mahallesi, Sezenler Sokak No:14
doctorRead more

Talat Orhan Diş Hekimi

Korkutreis Mahallesi, Sezenler Sokak
doctorRead more

ORTOTEK Protez-Ortez Yapım Ve Uygulama Merkezi

Ziya Gökalp Cd 68 - B Kolej
doctorRead more
Dermatolog Dr. Fatma YILDIZ

Dermatolog Dr. Fatma YILDIZ

Cumhuriyet Mahallesi
doctorRead more
Muayenehane - Uzman Doktor Kamuran Ay

Muayenehane - Uzman Doktor Kamuran Ay

Klinik adresi: Korkutreis Mahallesi Necatibey Caddesi Sezenler Sokak Güneş, Apt 1
doctorRead more
Diş Hekimi Zeynep Baydar

Diş Hekimi Zeynep Baydar

Fidanlık Mahallesi, Ataç-1 Sokak No:31
doctorRead more

Dr. Nihat Ozkan

Kızılay Mahallesi, Korkut Reis Mahallesi, SIHHİYE, Necatibey Caddesi 13/3
doctorRead more
Özel Ankaralife Polikliniği

Özel Ankaralife Polikliniği

Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı Zafer Meydanı Zafer Çarşısı yanı 8/14
beauty_salonRead more

Doç Dr. Özdemir Özdemir

Hacettepe Mah., Talatpaşa Bulv., Altındağ
doctorRead more

Doktor Nihat Özkan

Kızılay Mahallesi, Necatibey Caddesi No:3 D:3
doctorRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4